نمودار پیشرفت عمودی

میله های عمودی پیشرفت

ملت وب

تست
45%
تست
68%
تست
91%
تست
74%
تست
70%
تست
56%
تست
77%
تست
81%
Brand
74%
تست
89%
تست
93%
تست
87%
تست
65%
Testing
57%
تست
64%
تست
49%